Boogskiet / Archery

Boogskiet strek vanaf Januarie tot Oktober. Interskole-kompetisies vind op Saterdae plaas by verskeie skole in die Provinsie. Leerders is ook welkom om aan kompetisies in ander Provinsies te gaan deelneem. Oefeninge vind 2 keer per week plaas onder leiding van opgeleide ouers wat as BAI`s gekwalifiseer is. Hierdie ouers het `n passie vir boogskiet en dra hul passie met oorgawe aan die kinders oor. Daar word jaarliks nuwe kursusse aangebied vir ouers om as instrukteurs te kwalifiseer en by die sport betrokke te raak. Ons leerders presteer individueel en as `n span in hierdie sportsoort en ons het jaarliks verskeie leerders in die Limpopo span. Boogskiet help leerders om te fokus, bou leerders se selfvertroue en kweek dissipline. Hou ons skuts dop! Groot hoogtes word bereik as ons leerders eers `n mikpunt het en daarna streef om die beste skut te wees.

Archery is an annual sport that runs from January to October. Interschool competitions take place on Saturdays at various schools in the province. Learners are welcome to participate in competitions in other Provinces. Practise take place twice a week by trained parents who are qualified as BAI`s. These parents have a passion for archery and pass it on to the children. New courses are offered annually for parents to qualify as instructors and get involved in the sport. Our learners excel individually and as a team in this sport and we have several learners in the Limpopo team every year. Archery helps learners to focus, builds learners' confidence and emphasise discipline. Keep an eye on our shooters! Great heights are achieved when our learners first have a goal and strive to be the best shooter.

nuutste nuus / latest news

Hier is nog niks nuus nie. Hou hierdie spasie dop, meer inligting sal binnekort geplaas word. / There is no news here yet. Keep an eye on this space, more information will be posted soon.